Generelle spørsmål

Hvem kan benytte seg av Caplist?
Hva om aksjeeiere er utenlandske eller ikke har BankID?
Kan juridiske personer benytte seg av plattformen?

Både fysiske og juridiske personer kan benytte seg av plattformen. For juridiske personer må personen som har signaturrett for selskapet verifisere seg med tofaktorautentisering (BankID eller SMS-kode) før stemme kan avgis på generalforsamlingen.

Hvordan kommer jeg i gang?

Generalforsamlingen og aksjonæroversikten settes opp digitalt på Caplist. Plattformen inneholder juridisk råd og veiledning som dekker de vanligste spørsmålene selskaper har når de skal gjennomføre en generalforsamling.

På forespørsel kan Caplist ta på seg rollen som møteleder / administrator for selskaper. Ta kontakt med Caplist dersom du har behov for juridisk eller teknisk veiledning i forbindelse med gjennomføring av generalforsamlingen.

Hvordan stemmer aksjeeiere?

Hver aksjeeier mottar en e-post med innkallingen til generalforsamlingen. Her har du valget mellom å forhåndsstemme, stemme ved fullmektig eller stemme i møtet. 

Uavhengig av valget vil du eller din fullmektig få digital tilgang til et stemmeskjema.  Her kan du enkelt krysse av for om du ønsker å stemme for, imot eller ønsker å avstå fra å stemme. 

Er plattformen i samsvar med GDPR?

Det er selskapet som opptrer som behandlingsansvarlig i henhold til GDPR. Caplist behandler data på vegne av selskapet og er dermed databehandler. For å utføre denne behandlingen inngås en databehandlingsavtale med selskapet.

Ønsker du å vite mer kan du klikke her.

Jeg har skrevet inn feil mobilnummer for en aksjonær, hva gjør jeg nå?

Hvis du skriver inn feil telefonnummer for en aksjonær, kan du enkelt rette det opp ved å endre mobilnummeret i aksjeeierboken på plattformen. Du kan rette denne informasjonen til enhver tid, også under generalforsamlingen.

Juridiske spørsmål

Hvilke saker skal behandles i generalforsamlingen?

Følgende er en ikke-uttømmende liste over saker som skal behandles i generalforsamlingen: 

  • Godkjennelse av årsregnskapet
  • Om utbytte skal betales til aksjonærene 
  • Endring av aksjekapital
  • Fusjon og fisjon 
  • Vedtektsendringer
  • Valg av styremedlemmer 
Er det lov med forhåndsstemmer?

Aksjeloven krever at retten til forhåndsstemme er regulert i selskapets vedtekter. Dersom retten ikke er vedtektsfestet vil aksjonærene være avskåret fra å forhåndsstemme.

Vi anbefaler at selskapene som ikke har dette vedtektsfestet oppdaterer vedtektene sine med denne muligheten da dette er tids- og ressursbesparende for både selskapet og dets aksjonærer.

På plattformen finnes det et vedtaksforslag til generalforsamlingsmøtet som kan benyttes til å oppdatere selskapets vedtekter med denne muligheten.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp eller mer informasjon om forhåndsstemmegivning.

Kan saker som ikke er inkludert i innkallingen behandles av generalforsamlingen?

I utgangspunktet er det kun sakene som er opplistet i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen. Likevel kan nye saker behandles dersom samtlige aksjeeiere samtykker til behandlingen (inkludert aksjeeiere som ikke deltar på generalforsamlingen). Dette gjelder likevel ikke saker som den ordinære generalforsamlingen skal behandle etter loven eller vedtektene, forslag om granskning, forenklet revisorkontroll eller det vedtas å innkalle til ny generalforsamling.

Kan et selskap stemme for aksjer selskapet selv eier?

Nei

Hvem kan være møteleder i en generalforsamling?

Det er ingen begrensning på hvem som kan velges som møteleder i selskapets generalforsamling. I praksis velges selskapets styreleder, finansdirektør eller juridisk direktør eller en ekstern advokat engasjert av selskapet.  Møtelederen skal sørge for gjennomføringen av generalforsamlingen, herunder sørge for at det føres protokoll over saker som behandles og vedtak som fattes. Avslutningsvis skal møteleder underskrive protokollen sammen med en medundertegner valgt av generalforsamlingen. Hele prosessen skjer sømløst når du gjennomfører generalforsamlingen på Caplist.

Hvordan kan en aksjonær fremme saker til generalforsamlingen?

Aksjonærene kan fremme saker til behandling i generalforsamlingen ved å skriftlig melde inn spørsmål til styret. Dette må skje innen 7 dager før fristen for innkallingen til generalforsamling. I meldingen skal aksjonæren gi forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen.

Hvilke spørsmål fra aksjonærer som reises i generalforsamlingen må selskapet besvare?

Generalforsamlingen er kun pliktig til å besvare spørsmål fra aksjonæren som er sendt i forkant av generalforsamlingen. Hvordan en aksjonær kan gjøre det, besvares i spørsmålet ovenfor.

Les aktuelle saker fra Caplist-bloggen

Caplist blog

Lov om reelle rettighetshavere: Hva betyr det for meg?

Les mer i bloggen

Caplist blog

Les om Caplist i Finansavisen i dag

Les mer

Caplist blog

Alt du må vite om innkalling til generalforsamling

Les mer

Caplist blog

Lov om reelle rettighetshavere: Hva betyr det for meg?

Les mer